Polkovnitsky

polkovnitsky
COLONEL, -a, m.

Explicativ dicționar Ozhegova. SI Ozhegov, N. Yu Shvedova. 1949-1992.

.